English / Albanian Dictionary
Fjalor Anglisht ne Shqip, Shqip ne Anglisht

  • English / Albanian Dictionary

 

 

English / Albanian Dictionary
Fjalor Anglisht ne Shqip, Shqip ne Anglisht


This bi-lingual dictionary contains 17,000 word pairs in English and Albanian. Also included is a guide to the English and Albanian alphabet and pronunciation.

Proper names may or may not be translated between languages. Generally country names are translated, but personal names, place names, and trade names (products) are not. In this dictionary we identify certain Proper Names with a (P) following the word pair. Some words may provide an alternate translation or transliteration, others may not.

Ky fjalor bi-gjuhësor përmban 17.000 çifte fjalë në anglisht dhe shqip. Gjithashtu është përfshirë një udhëzues për gjuhën angleze dhe alfabetin shqip dhe shqiptim.

Emrat e duhura mund ose nuk mund të përkthehet në mes të gjuhëve. Në përgjithësi emrat e vendeve janë të përkthyera, por emrat personale, emra, dhe emrat tregtarë (produktet) nuk janë. Në këtë fjalor ne identifikimin e disa emra të duhur me një (p) pas fjalës palë. Disa fjalë mund të sigurojë një përkthim alternativ ose transliterim, të tjerët nuk mund të.

Contents:Introduction
Hyrje
A Guide to English Pronunciation
The English Alphabet
English Vowels
Nouns
Adjectives
Determiners
Verbs
Adverbs
How to Pronounce Dates and Numbers
Linking Between Words
A Guide to Albanian Pronunciation
Dialects
Written Albanian
Stress
Albanian alphabet and pronunciation
Consonants
Common diphthongs
Vowels
Consonants
Nouns
Verbs
List of Verbs in Albanian
English / Albanian
Albanian / English

Additional Resources